KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

Latte Point KULLANICI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Latte Point Kahve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·        Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla ilgili sözleşmenin kurulması ve ifası,

·        Kullanıcı iletişim bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,

·        Satın alma, ön paket alımı, ödeme kontrolü ve faturalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·        İade, hatalı işlem ve/veya ayıplı mal hallerine ilişkin destek sağlanması ve ilgili konunun incelenmesi ve çözümlenmesi için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

·        Kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı hesabınızın işletilmesi,

·        Kullanıcılık, iade vb. ürün ve hizmet koşullarında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi,

·        İsteğinize bağlı olarak harita hizmetlerinin sağlanması,

·        Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·        Kullanıcı iletişim bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi ve güncellenmesi,

·        İade, hatalı işlem ve/veya ayıplı mal hallerine ilişkin destek sağlanması ve ilgili konunun çözümlenmesi için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

·        Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

·        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·        Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

·        Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·        Ürün ve hizmetlerimize yönelik kalite kontrolü ve mevzuata uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

·        Kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi,

·        Finansal işlemlerin takibi,

·        Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·        Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·        Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

·        Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·        Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

·        Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·        Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·        Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·        Denetim, iç soruşturma ve uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

·        Kullanıcı memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·        Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

·        İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·        Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

·        İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

·        Kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve finans verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

·        Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, konum, müşteri işlem ve finans verilerinizi, yurt dışında bulunan sunucularda verilerinizin barındırılması amacı ile yurt dışında mukim Amazon Web Services, Inc.’e Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi kullanıcı/şikayet/iletişim vb. başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, üyesi olduğunuz üçüncü taraflar nezdindeki üyeliğiniz üzerinden kayıt/giriş yapmanız halinde ilgili üyesi olduğunuz mecra, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla ve ürün ve hizmetlerimizden faydalandığınız donanım olan otomatlar vesilesiyle toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·        Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.